homeโครงการพิเศษด้านการโฆษณา
personperson_add
โครงการพิเศษด้านการโฆษณา

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา ปาลโมกข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการพิเศษด้านการโฆษณา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10423

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดทำโครงการพิเศษด้านการโฆษณาของนักศึกษาที่สนใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)