โครงการพิเศษด้านการโฆษณา

ขนิษฐา ปาลโมกข์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดทำโครงการพิเศษด้านการโฆษณาของนักศึกษาที่สนใจ