homeโครงการพิเศษด้านการโฆษณา
person
โครงการพิเศษด้านการโฆษณา

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา ปาลโมกข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการพิเศษด้านการโฆษณา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10423

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายวิชา

การจัดทำโครงการพิเศษด้านการโฆษณาของนักศึกษาที่สนใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)