โครงการพิเศษด้านการโฆษณา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดทำโครงการพิเศษด้านการโฆษณาของนักศึกษาที่สนใจ