นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน