นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน