ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ห้อง 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม