เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เศรษฐศาสตร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรรณราย พิมพันธุ์

โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา

สาระเศรษฐศาสตร์ ม.3 1. ความรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2. กลไกราคา 3. เศรษฐกิจพอเพียง