เศรษฐศาสตร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรรณราย พิมพันธุ์

โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา

สาระเศรษฐศาสตร์ ม.3 1. ความรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2. กลไกราคา 3. เศรษฐกิจพอเพียง