เศรษฐศาสตร์ ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระเศรษฐศาสตร์ ม.3 1. ความรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2. กลไกราคา 3. เศรษฐกิจพอเพียง