ชีววิทยา ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา สำรวจข้อมูล ทำการทดลอง วิเคราะห์ อธิบาย และอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนการสอนชีววิทยา ม.5 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก