ศ32101 ศิลปะ

ณภัทร จิณานุกูล

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระทัศนศิลป์ สาระดนตรี สาระนาฏศิลป์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3