ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6