คณิตศาสตร์

อรุณี ตั๊นงาม

โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้