คณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้