คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ม.604

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้

1. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

2. ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

3. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

4. ปฎิยานุพันธ์ของฟังก์ขัน