เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ม.604

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาระการเรียนรู้

1. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

2. ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

3. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

4. ปฎิยานุพันธ์ของฟังก์ขัน