เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค22201 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สิรยา วงษ์กล้าหาญ

โรงเรียนบ้านชีวิทยา

สมบัติของเลขยกกำลัง การคูณเลขยกกำลัง การหารเลขยกกำลัง สมบัติของเลขยกกำลัง เลขยกกำลังในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

พหุนาม และ เศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย การบวก การลบ การคูณ และ การหาร

พหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน พหุนามดีกรีไม่เกิน 1

การประยุกต์ของอัตราส่วนและร้อยละ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วนและสัดส่วน การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้ร้อยละ

การประยุกต์และการแปลงทางเรขาคณิต การสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้การแปลง

ทางเรขาคณิต การออกแบบโดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม