คณิตศาสตร์ ชั้นป.4

อาดัม ยูโซะ

โรงเรียนบ้านชะเอาะ

คำอธิบายชั้นเรียน

การชั่งและการตวง