ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์