Bahasa Melayu (ครู อัซมี)

อัซมี อาริยะ

โรงเรียนบ้านกาลูปัง

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ภาษามลายูอย่างง่ายๆ ไม่ยากค่ะ