วิทยาศาสตร์ ม3

วัชรพงศ์ แสงอ่อน

รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ม2 ในภาคเรียนท่ี 1