วิชาภาษาไทย ม. 1

คำอธิบายชั้นเรียน

คำชี้แจง   ให้นักเรียน..........