วิชาภาษาไทย ม.4

สุวรรณี ีจุสมใจ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  จำนวน  10  ข้อ