homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/2 ปีการศึกษา 2557
person
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/2 ปีการศึกษา 2557

ผู้สอน
นาง ปิยาภรณ์ แสงนาค
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/2 ปีการศึกษา 2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10608

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ข้อมูลสารสนเทศหลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล

ปฏิบัติการ เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล

นำเสนอ ประยุกต์ ใช้งานในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูล สารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ รู้จักใช้ข้อมูลและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ สามารถเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยี สารสนเทศในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวม สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

2. สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด


สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐานที่ 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีคุณธรรม


ตัวชี้วัด 1. อธิบายองค์ประกอบของสารสนเทศ

2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

6. เขียนโปรแกรมภาษา

7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

8. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

9. ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

13. บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ดังนี้

1. ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย 40 คะแนน

2. การประเมินจากการสอบย่อย 20 คะแนน

3. การประเมินจากการสอบกลางภาค 20 คะแนน

4. การประเมินจากชิ้นงาน Flash 20 คะแนน

รวม 100 คะแนน

*****คะแนนเก็บ 60 คะแนน คะแนนสอบ 40 คะแนน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)