สังคมศึกษา 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์