ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรวมนักเรียนอายุ 10-12 ปี