มัธยมศึกษาปีที่6.1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม