ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ศรัณย์ วงค์สารภี

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3