เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พัฒนาครู กศน.อำเภอของจังหวัดกระบี่

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครุ กศน.ในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดอื่นๆ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำเทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู้ไปพัฒนานักศึกษาของ กศน.ให้มีคุณภาพต่อไป