ม.2-5

คำอธิบายชั้นเรียน

การวัดผลและการแระเมินผมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนจนเต็มศักภาพ