มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖

สมเกียรติ คำแหง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชา ท ๓๑๑๐๑