เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัสวิชา 2204-2005  จำนวน 3 หน่วยกิต  4 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2) ประกอบ และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

3) ตรวจสอบและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมอรรถประโยชน์

4) มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1) แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2) ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมตามลักษณะงาน

3) บำรุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์