เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2204 – 2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหัสวิชา 2204 – 2001  จำนวน  2  หน่วยกิต  3 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1) เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ

2) เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

3) มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1) แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ

2) แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลในระบบงานธุรกิจ

3) วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ