ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2204 – 2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10702

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหัสวิชา 2204 – 2001  จำนวน  2  หน่วยกิต  3 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1) เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ

2) เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

3) มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1) แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ

2) แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลในระบบงานธุรกิจ

3) วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ