home2204 – 2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
personperson_add
2204 – 2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2204 – 2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10702

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  รหัสวิชา 2204 – 2001  จำนวน  2  หน่วยกิต  3 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1) เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ

2) เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

3) มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

1) แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ

2) แสดงความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเอกสาร และการประมวลผลข้อมูลในระบบงานธุรกิจ

3) วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)