เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201-2413 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ  รหัสวิชา 2201-2413  จำนวน  2  หน่วยกิต  4 ชั่วโมง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1) เข้าใจกระบวนการรวบรวมและเตรียมข้อมูล สำหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น

2) สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลทางสถิติที่จัดเตรียมไว้แล้ว เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

3) สามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อประมวลผลข้อมูลสถิติพื้นฐาน

4) สามารถออกรายงานการประมวลผลข้อมูลสถิติ ทั้งในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ

5) มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1) อธิบายขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลผลเชิงสถิติ

2) ประยุกต์ใช้โปรแกรมในการประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณา

3) จัดทำรายงาน (Report) ข้อมูลทางสถิติแบบข้อความและแบบแผนภูมิ