งานโครงการวิชาชีพ (Block Release)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา งานโครงการวิชาชีพประกอบด้วย 4 วิชา

  1. การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
  2. โครงการ
  3. จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์
  4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

 * รายละเอียดดังแผนการจัดการเรียนรู้และกำหนดการสอน ที่อยู่ภายใน "เอกสารการสอน"