เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

OTOLOGY In ENT

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว อุษา ศิริบุญฤทธิ์

ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชลบุรี

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 รายวิชา โสตศอนาสิกวิทยา ปีการศึกษา2557 (3000525)

เพื่อการเรียนรู้ในประเด็นเรื่อง

 - Clinical audiology

- Disease of external ear 

- Disease of middle ear

- Disease of inner ear

- Hearing loss

- Vertigo

- Facial nerve paralysis