วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร54


ผู้สอน
นางสาว เอมอร ลิ้มวัฒนา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร54

รหัสวิชา
1073

สถานศึกษา
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการทำงาน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้น การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books