วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร54

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการทำงาน การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสืบค้น การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล