ชมรมศิลปะมวยไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนจำนวน ๔๐ คน จากชั้น ม.๑ - ม.๖ ทั้งชายและหญิง มีความสนใจต่อการสืบสานศิลปะมวยไทยเพื่อนำมาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยได้ร่วมกันกับผู้บริหาร คณะครูและวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจรรโลงรักษามรดกภูมิปัญญาอันมีค่าของชาติไทยมิให้สูญหาย