ชมรมศิลปะมวยไทย


ผู้สอน
นาย ทวีพงษ์ ชัยกูล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชมรมศิลปะมวยไทย

รหัสวิชา
1074

สถานศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

คำอธิบายวิชา

นักเรียนจำนวน ๔๐ คน จากชั้น ม.๑ - ม.๖ ทั้งชายและหญิง มีความสนใจต่อการสืบสานศิลปะมวยไทยเพื่อนำมาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยได้ร่วมกันกับผู้บริหาร คณะครูและวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจรรโลงรักษามรดกภูมิปัญญาอันมีค่าของชาติไทยมิให้สูญหาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books