homeชมรมศิลปะมวยไทย
personperson_add
ชมรมศิลปะมวยไทย

ผู้สอน
person
นาย ทวีพงษ์ ชัยกูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชมรมศิลปะมวยไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1074

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนจำนวน ๔๐ คน จากชั้น ม.๑ - ม.๖ ทั้งชายและหญิง มีความสนใจต่อการสืบสานศิลปะมวยไทยเพื่อนำมาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยได้ร่วมกันกับผู้บริหาร คณะครูและวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจรรโลงรักษามรดกภูมิปัญญาอันมีค่าของชาติไทยมิให้สูญหาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)