homeชมรมศิลปะมวยไทย
person
ชมรมศิลปะมวยไทย

ผู้สอน
person
นาย ทวีพงษ์ ชัยกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชมรมศิลปะมวยไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1074

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนจำนวน ๔๐ คน จากชั้น ม.๑ - ม.๖ ทั้งชายและหญิง มีความสนใจต่อการสืบสานศิลปะมวยไทยเพื่อนำมาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยได้ร่วมกันกับผู้บริหาร คณะครูและวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจรรโลงรักษามรดกภูมิปัญญาอันมีค่าของชาติไทยมิให้สูญหาย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)