เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห การจําแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก ลักษณะภายนอกของพืชดอก

ที่เปนพืชใบเลี้ยงเดียวและพืชใบเลี้ยงคู การจําแนกสัตวเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูก

สันหลัง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต