วิทยาศาสตร์ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห การจําแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก ลักษณะภายนอกของพืชดอก

ที่เปนพืชใบเลี้ยงเดียวและพืชใบเลี้ยงคู การจําแนกสัตวเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูก

สันหลัง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต