homeวิทยาศาสตร์ ม.1
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ม.1

ผู้สอน
นางสาว มนัสชนก บุตรสีโคตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10753

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห การจําแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก ลักษณะภายนอกของพืชดอก

ที่เปนพืชใบเลี้ยงเดียวและพืชใบเลี้ยงคู การจําแนกสัตวเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูก

สันหลัง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)