homeวิทยาศาสตร์ ม.1
person
วิทยาศาสตร์ ม.1

ผู้สอน
นางสาว มนัสชนก บุตรสีโคตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10753

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห การจําแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก ลักษณะภายนอกของพืชดอก

ที่เปนพืชใบเลี้ยงเดียวและพืชใบเลี้ยงคู การจําแนกสัตวเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูก

สันหลัง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)