วิทยาศาสตร์ ม.1
ผู้สอน

นางสาว มนัสชนก บุตรสีโคตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10753

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห การจําแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก ลักษณะภายนอกของพืชดอก

ที่เปนพืชใบเลี้ยงเดียวและพืชใบเลี้ยงคู การจําแนกสัตวเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูก

สันหลัง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.