ง 30226 ภาษาซีเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายศิลป์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557