homeง33201 วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ม.6
personperson_add
ง33201 วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ม.6

ผู้สอน
สมนึก แสงอรุณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง33201 วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10791

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง33201 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย Protocal TCP/IP, Client – Server, DNS, SUBNet, FTP, Telnet, E – mail, WWW การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ปฏิบัติการใช้บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต การเลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต

ปฏิบัติการใช้ระบบสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับงานด้านต่าง ๆ ได้ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

โดยการจัดประสบการณ์ หรือ สร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และเจตคติที่ดีต่อการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดผลและประเมินผลด้วยวิธีหลากหลาย ตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะ/กระบวนการที่ต้องการวัด.

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.ปฏิบัติการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต

2.บอกวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ละประเภท

3.บอกรูปแบบการบริการบนอินเทอร์เน็ต

4.ใช้งานโปรแกรม Internet Explorer อย่างถูกวิธี

5.ปฏิบัติการใช้งาน IP และ เชื่อมโยงข้อมูล

6.รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูก

7.โอนย้ายข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี

8.ใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ

9.สนทนาออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

10.อธิบายการป้องกันความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)