ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ