เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา5 (ส23101) มัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ขอต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน

ในชั่นเรียนนี้ครูหวังว่าจะเป็นชั้นเรียนที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบใหม่