เทคนิคการนำเสนอ (3202-2026)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครูผู้สอนรายวิชาเทคนิคการนำเสนอ (3202-2009) และู้สนใจทั่วไป