เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคนิคการนำเสนอ (3202-2026) ระดับ ปวส.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ครูผู้สอนรายวิชาเทคนิคการนำเสนอ (3202-2009) และู้สนใจทั่วไป