องค์การและการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการโดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการวางแผน การสรรหา การพัฒนาและธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์