เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์การและการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการโดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการวางแผน การสรรหา การพัฒนาและธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์