องค์การและการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการโดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการวางแผน การสรรหา การพัฒนาและธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์