homeการวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ
personperson_add
การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ

ผู้สอน
Weerachai Bunyapattanapong
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10957

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์ประเภท โครงสร้าง องค์กรและการบริหารงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ กฎเกณฑ์และข้อบังคับในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ การขนส่งและเก็บรักษาพัสดุอันตราย สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิวัตถุอันตรายแก็สอาหารและเครื่องดื่มพลาสติกเคมีภัณฑ์ สินค้าเกษตร เป็นต้น โดยใช้เทคนิคในการจัดวางและการเคลื่อนย้ายแบบต่าง ๆ เช่น loading sequence รูปแบบการจัดวางแบบต่าง ๆ เช่น pallet, basket, roll cage, container ฯลฯ การกำหนดเส้นทางการบินและค่าบริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)