การวิเคราะห์การขนส่งทางอากาศ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์ประเภท โครงสร้าง องค์กรและการบริหารงานในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ กฎเกณฑ์และข้อบังคับในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ การขนส่งและเก็บรักษาพัสดุอันตราย สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิวัตถุอันตรายแก็สอาหารและเครื่องดื่มพลาสติกเคมีภัณฑ์ สินค้าเกษตร เป็นต้น โดยใช้เทคนิคในการจัดวางและการเคลื่อนย้ายแบบต่าง ๆ เช่น loading sequence รูปแบบการจัดวางแบบต่าง ๆ เช่น pallet, basket, roll cage, container ฯลฯ การกำหนดเส้นทางการบินและค่าบริการ