เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Principles of Entrepreneurship

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ภาวะความเป็นผู้นำ การเจรจาต่อรอง ความมุ่งมั่นและเชื่อมั่น การรู้จักตนเอง การบริหารความเสี่ยง ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์และการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ บทบาทของผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสและประเมินอุปสรรคทางธุรกิจ