การเงินธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการธุรกิจ การวางแผนการเงินที่ใช้เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล และการศึกษาตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ