เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเงินธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการธุรกิจ การวางแผนการเงินที่ใช้เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล และการศึกษาตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ