เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Engineering

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

รหัส 03376032

สังเขปรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การทำไปป์ไลน์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และกระทำทางลอจิก หน่วยบริหารจัดการ หน่วยความจำ หน่วยอินพุตเอาต์พุต การออกแบบชุดคำสั่งและการหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์เกี่ยวกับอินพุตเอาต์พุตและการแสดงผล  การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลโปรแกรม การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์