เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความเป็นมาของการแรงงานสัมพันธ์ การกำหนดนโยบายแรงงาน การกำหนดข้อบังคับสภาพการจ้างงาน ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการแรงงานสัมพันธ์ โดยใช้กรณีศึกษา