แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ความเป็นมาของการแรงงานสัมพันธ์ การกำหนดนโยบายแรงงาน การกำหนดข้อบังคับสภาพการจ้างงาน ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการแรงงานสัมพันธ์ โดยใช้กรณีศึกษา