homeแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
person
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน

ผู้สอน
เอกพล วงศ์เสรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
แรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10983

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความเป็นมาของการแรงงานสัมพันธ์ การกำหนดนโยบายแรงงาน การกำหนดข้อบังคับสภาพการจ้างงาน ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการแรงงานสัมพันธ์ โดยใช้กรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)