การขายและการตลาดเพื่อธุรกิจโรงแรม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การขายและการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ย