การจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

คำอธิบายชั้นเรียน

นักจัดรายการวิทยุที่มีคุณภาพ