เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รองศาสตราจารย์ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องติว PVIL-LLB-TU-2554-1

-----------------------------------

กำหนดการและเอกสารประกอบการติววิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์รังสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้อง บร.๒๐๑

http://www.learners.in.th/blog/notes-of-archanwell-on-private-international-law/475764

๑๙/๗/๒๕๕๔

๒๖/๗/๒๕๕๔ (งดบรรยาย แต่ให้การบ้าน)

  • กรณีศึกษานางสาวหฤทัย : คนต่างด้าวที่เคยมีสัญชาติไทย
  • กรณีศึกษานายอับดุลเลาะ : คนต่างด้าวไร้รัฐไร้สัญชาติ

๙/๗/๒๕๕๔ (แล้วค่อยบอกทีหลัง)