homeโครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1
person
โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1

ผู้สอน
ปรารถนา ทศานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11001

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านเจตนคติการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้งานจากการทำงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)