เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านเจตนคติการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้งานจากการทำงาน