ฟิสิกส์ ง่ายๆ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ทำให้เข้าใจกับมัน