เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายความสำคัญประโยชน์ของการช่วยเหลือการทำงานภายในครอบครัวดูแลรักษาบ้านการปลูกพืชการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุต่างๆการใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารค้นคว้าหาข้อมูลการเลือกใช้เก็บบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานวางแผนออกแบบการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกวิธีและปลอดภัยปฏิบัติงานตามขั้นตอนเบื้องต้นอย่างสร้างสรรค์วางแผนการดำเนินงานในฐานะผู้นำ / สมาชิกกลุ่มและมีสัมพันธภาพที่ดีเพื่อให้เกิดทักษะและมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีตรอบคอบเข้าใจธรรมชาติหลักการกระบวนการหรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีในการทำงานใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่า